Zápis č. 3/2023

Zápis č. 3/2023
 
z jednání Výboru Sdružení rodičů a přátel Masarykovy základní školy v Broumově, z.s. dne 25. 5. 2023.
 
Přítomni: T. Habartová, L. Matěková, Havlová L., Schejbal M., Sloupenská K., Thérová I. Tremčinská S., Fajstlová M., Sloupenská M.
 
Omluveni: Durdincová J.,
Hosté: Ing. Renata Veselá, zástupkyně ředitele Masarykovy ZŠ Broumov
Program:
 
1. Zahájení
2. Schválení programu schůze (aklamací)
3. Hospodaření spolku
4. Požadavky učitelů na zajištění spolufinancování jednotlivých akcí
5. Situace spolku
6. Ostatní
7. Různé - diskuze
8. Schválení usnesení (aklamací)
9. Závěr
1. Zahájení, přivítání hostů:
Poradu zahájila a řídila předsedkyně výboru T. Habartová. Přivítala přítomné členky výboru a
hosta.
2. Schválení programu jednání:
Předsedkyně výboru T. Habartová navrhla program schůze výboru 3/2023.
Výbor schvaluje program schůze 3/2023.
(Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0)
 
3. Hospodaření spolku
Hospodářka spolku L. Matěková seznámila výbor s hospodařením spolku k 25. 5. 2023.
Výbor bere na vědomí hospodaření spolku.
(Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0)
 
4. Požadavky učitelů na zajištění spolufinancování jednotlivých akcí
Výbor po krátké diskusi navrhl spolufinancování těchto akcí z rozpočtu Sdružení
rodičů a přátel Masarykovy základní školy v Broumově, z.s., dle návrhu zástupkyně
ředitele Masarykovy ZŠ Broumov Ing. Veselé:
 
o Příspěvek na občerstvení pro sportovní odpoledne 3000 Kč.
o Příspěvek na vstupenky do divadla v Hradci Králové 17000 Kč.
o Příspěvek na odměny žáků 5000 Kč (pro 10 žáků)
 
Výbor schvaluje spolufinancování akcí dle předlohy.
(Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0)
5. Situace spolku
K tomuto bodu neproběhly žádné informace.
6. Ostatní
 
Ing. Veselá informovala o činnosti, která proběhne během měsíce června na škole:
18. 6. sportovní odpoledne se zakončením opékání špekáčků v Ulitě.
Ing. Veselá informovala Výbor SRPŠ o 3. jazyku, který se bude učit na škole: angličtina,
němčina a španělština.
Mgr. Sloupenská informovala Výbor SPRŠ o proběhlém turnaji v barevném volejbalu.
Výbor bere na vědomí informaci o školních činnostech
(Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0)
7. Různé – diskuze
K tomuto bodu nebyl žádný příspěvek.
8. Schválení usnesení:
Předsedkyně Výboru T. Habartová přednesla návrh usnesení výboru 3/2023.
Výbor schvaluje usnesení výboru 3/2023
(Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0)
9. Závěr:
Předsedkyně výboru T. Habartová poděkovala všem přítomným za aktivní účast a
jednání ukončila. Příští jednání 5. 10. 2023.
V Broumově dne: 25. 5. 2023
Zapsala: Mgr. et Mgr. Tereza Habartová
 
Usnesení č. 3/2023
 
z jednání Výboru Sdružení rodičů a přátel Masarykovy základní
 
školy v Broumově, z.s. dne 25. 5. 2023.
 
1) Výbor schvaluje:
a. program schůze 3/2023,
b. spolufinancování akcí dle předlohy,
c. usnesení výboru 3/2023.
2) Výbor bere na vědomí:
a. hospodaření spolku,
b. informaci o školních činnostech.
 
V Broumově dne: 25. 5. 2023
Zapsala: Mgr. et Mgr. Tereza Habartová