Zápis ukrajinských žáků do 1. tříd Запис українських учнів до 1-го класу

Zápis ukrajinských žáků do prvních tříd se uskuteční 2.6. 2022 od 14:00 - 16:00 hod v budově 1. stupně Masarykovy základní školy. 

Набір українських учнів до перших класів відбудеться 2.6. 2022 року з 14:00 до 16:00 годин в приміщенні 1. ступня Масарик основної школи. 

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» - освіта)

Ředitel základní školy / Директор початкової школи  Mgr. Jan Voborník

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • o kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • o kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 2.6. 2022 14:00 – 16:00 hod

Místo zápisu / Місце запису: Masarykova základní škola, Broumov, budova 1. stupně

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 10

Organizace zápisu / Порядок запису:

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

      Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

 1. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

 1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

 1. a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - možno vyplnit až na místě

                заяву про зарахування дитини до початкової школи - Заяву можна заповнити на місці

 1. b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

 1. c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

      документ, що дає право представляти дитину.

 1. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií. Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

      Ve školním roce 2022/2023 budou v budově Komenského otevřeny dvě třídy, do kterých škola přijme maximálně 52 žáků.

Kritéria pro přijetí žáků

 1. Přednostně budou přijímány děti, které mají bydliště ve spádovém obvodu školy.
 2. Přednostně budou přijímány děti, které mají sourozence ve vyšších ročnících této školy.
  Rozhodujícím podkritériem k bodu 2 bude ročník, který sourozenec navštěvuje. Přednostně bude přijato dítě, které má sourozence v nižším ročníku.
 3. Pokud zájem o vzdělávání přesáhne předem určenou naplněnost tříd a není možné použít body 1 a 2, bude se o přijetí rozhodovat losováním. 

‌У 2022/2023 навчальному році в будівлі Коменського будуть відкриті два класи, в які школа прийме не більше 52 учнів.Критерії прийому учнів

 1.  Переважно прийматимуться діти, які проживають у багатодітному районі школи.
 2. Переважно будуть прийматися діти, які мають братів і сестер у старших класах цієї школи. Вирішальним підкритерієм до пункту 2 буде той рік, який відвідує рідний брат. Переважно буде прийнята дитина, яка має братів і сестер в молодшому класі.
 3. Якщо інтерес до освіти перевищує заздалегідь визначену наповнюваність класів і не може бути застосований пункти 1 і 2, прийняття буде вирішуватися жеребкуванням.