Popis a poslání spolku

Sdružení rodičů a přátel Masarykova základní školy v Broumově, z.s. (SRPŠ)
 
SRPŠ je neziskový spolek, který sdružuje rodiče žáků Masarykovy základní školy
v Broumově, a to bez rozdílu politické příslušnosti, národnosti, státní příslušnosti,
náboženství, rasy, pohlaví, sexuální orientace apod. SRPŠ ve své činnosti důsledně uplatňuje
demokratické principy. Je ekonomicky a organizačně nezávislá na politických stranách, orgánech
státní moci a správy i všech ekonomických institucích a hospodářských organizacích.
Posláním SRPŠ je zejména:
- Zajištění vyšší propojenosti školy a rodičů ve společném úsilí o vzdělání a výchovu
dětí, snaha o zlepšení spolupráce školy a rodiny.
- Podpora vzdělávacích, kulturních, sportovních i jiných aktivit školy, které přisívají
k dalšímu osobnostnímu rozvoji dětí.
- Zajištění aktivní účasti rodičů v dění školy.
- Péče o integrované žáky školy.
- Podpora mimořádně nadaných žáků.
- Podpora mimoškolních aktivit žáků a rodičů.
- Podpora mimoškolního vzdělávání pedagogických pracovníků.
- Podpora implementace vzdělávacích programů.
- Prevence sociálně-patologických jevů.
SRPŠ má tyto orgány:
- Výbor
- Předseda
- Hospodář
- Revizní komise
 
Nejvyšším orgánem SRPŠ je Výbor SRPŠ, který řídí činnost spolku a rozhoduje o všech
záležitostech spolku. Výbor tvoří zástupci jednotlivých tříd. Zástupce třídy si rodiče žáků třídy
mohou zvolit vždy na začátku školního roku.
 
Adresa: SRPŠ, Komenského 312, 55001 Broumov
Email: srpsbroumov@seznam.cz
Datová schránka: rw7e5dc
IČO: 27050327