Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

dle čl. 13 a 14 Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR).

Správce osobních údajů:

Masarykova základní škola

Komenského 312

550 01 Broumov

tel.: 731 228 272

e-mail: podatelna@mzsbroumov.cz

Kontakt na pověřence:

Petr Svoboda

tel.: 732 781 068

e-mail: poverenec@dsobroumovsko.cz

adresa: Klášterní 1, 550 01 Broumov

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nutném rozsahu po nezbytně nutnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Osobní údaje o žácích a zákonných zástupcích se zpracovávají na základě právních předpisů (školský zákon, zákony o zdravotním a sociálním pojištění, vyhláška o vedení dokumentace škola školských zařízení, vyhláška o vedení školní matriky, vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebamí a další), na základě smlouvy, souhlasu a ve veřejném nebo oprávněném zájmu školy.

Zpracovávané údaje o žácích:

 • jméno a příjmení,

 • rodné číslo, příp. datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno,

 • státní občanství,

 • místo narození,

 • místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky,

 • údaje o předchozím vzdělání, včetně dosaženého stupně vzdělání

 • datum zahájení vzdělávání ve škole,

 • údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání,

 • vyučovací jazyk,

 • údaje o znevýhodnění žáka,

 • údaje o mimořádném nadání žáka,

 • údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou a o závěrech vyšetření v doporučení školského poradenského zařízení,

 • údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

 • datum ukončení vzdělávání ve škole.

Zpracovávané údaje o zákonných zástupcích:

 • jméno a příjmení

 • místo trvalého pobytu

 • adresa pro doručování písemností

 • telefonické spojení.

Ososbní údaje o zaměstnancích a dodavatelích se zpracovávají na základě smluv.

Zpracovávané údaje o zaměstnancích:

 • jmenné a kontaktní údaje,

 • údaje o platu, odměně a dalších platbách,

 • údaje pro zdravotní a sociální pojištění,

 • bankovní spojení,

 • a další podobné údaje.

Dále jsou zpracovávány fotografie/audiovizuální záznamy, které slouží k prezentaci činnosti školy a pro potřeby dětí a jejich zákonných zástupců. Tyto záznamy jsou publikovány na webu školy, výstavkách prací ve škole i na veřejnosti, příp. v obecním zpravodaji, školním tablu apod.

Dále jsou také zpracovávány údaje v zájmových kroužcích, školní jídelně, při školním výletech a zájezdech.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není správci uložena zvláštním právním předpisem či to není nutné ke splnění účelu (MŠMT, SVP, SPC, PPP, MěÚ, ČSI, apod.)

Informace k distanční výuce v rámci GDPR

K zadávání úkolů, odevzdávání úkolů a ke komunikaci využíváme G-suite (programy Google určené k distační výuce), do kterých se žáci přihlašují školní e-mailovou adresou, nepoužívají se soukromé e-maily žáků ani zákonných zástupců. Školní e-mailovou adresou mohou žáci komunikovat pouze v rámci distanční výuky (nelze odesílat soukromé e-maily). Osobní údaje distanční výuky se zpracovávají pouze po dobu mimořádných opatření.

Subjekt údajů nebo jeho zákonný zástupce má právo:

 • na přístup k osobním údajům

 • na opravu, resp. doplnění

 • na výmaz

 • na omezení zpracování

 • na přenositelnost údajů

 • vznést námitku

 • podat stížnost

Na správce osobních údajů a pověřence je možno se obracet za účelem uplatnění práv dle uvedených kontaktních údajů.