Školní družina

Školní družina je mezistupněm mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Hraje velmi důležitou úlohu v prevenci sociálně patologických jevů. Je to místo pro zájmové vyžití dětí a pro regeneraci jejich sil.

Činnost ve školní družině má svá specifika, vychází z požadavků pedagogiky volného času a je blíže specifikována ve Školním vzdělávacím programu pro školní družinu. V něm jsou popsány cíle, obsah, formy a metody vzdělávání ve školní družině, systém hodnocení a podmínky zájmového vzdělávání.

 Děti jsou v rámci zájmového vzdělávání ve školní družině rozděleny do jednotlivých oddělení, obsazenost oddělení dětmi se v průběhu celého školního roku nemění. Při rozdělování dětí jsou zachovány třídní kolektivy.

V průběhu odpoledne se v jednotlivých odděleních věnujeme s dětmi odpočinkovým činnostem, které mají psychohygienické poslání; rekreačním činnostem, které uspokojují přirozenou potřebu spontánního pohybu dětí; sebeobslužným činnostem, kde se snažíme upevňovat hygienické návyky dětí a podporovat je v samostatnosti při oblékání, stravování, přípravě pomůcek a v neposlední řadě při jednání s ostatními dětmi a lidmi vůbec. V rámci zájmových činností rozvíjíme představivost, zručnost dětí, rozšiřujeme jejich znalosti z různých oborů lidských činností. Učíme je orientovat se v sociálním prostředí, komunikovat, porozumět druhým, řešit problémy a konflikty, vyjadřovat své názory a umět si je obhájit, rozvíjíme zájem o přírodu a životní prostředí.

Hlavním posláním školní družiny je tedy rozvíjet osobnost jedince, prostřednictvím volnočasových aktivit ho vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji, získávat a rozvíjet klíčové kompetence.

Činnost naší školní družiny probíhá v odděleních v budově školy, v tělocvičně, na hřišti, na zahradě, v parku. Při určitých činnostech využíváme též školní kuchyňku a po domluvě s Ulitou i jejich keramickou dílnu.

V průběhu běžného odpoledne provozujeme s dětmi různé činnosti. Po společném obědě preferujeme odpočinkové a rekreační činnosti po dopoledním vzdělávacím bloku ve třídách. Zabýváme se četbou a relaxačním cvičením v oddělení nebo jsme s dětmi v přírodě. V oddělení pak v rámci různých projektů něco vytváříme – šijeme, háčkujeme, malujeme, zabýváme se různými řemesly, pracujeme s různými materiály a přírodninami, rozvíjíme hrubou a jemnou motoriku, rozšiřujeme poznatky dětí v různých oborech, seznamujeme se s tradicemi a pranostikami, s přírodou a životem zvířat, zabýváme se správnou životosprávou. Navazujeme přátelské vztahy dětí pomocí společných her, tvoříme společně pravidla vzájemného soužití, upevňujeme pravidla chování, učíme se sebeovládat a komunikovat. Hrajeme stolní hry; posilujeme paměť, postřeh a smysly; soutěžíme. V rámci individuálních činností si dětí volí samy zaměstnání nebo zábavu, která je zrovna zajímá. Odpolední blok často ukončujeme pobytem v přírodě.

náhled fotografie

Během školního roku organizujeme tělovýchovný kroužek a výtvarný kroužek; vánoční dílničky s rodiči; velikonoční dílničky, kde vytváříme drobnosti na velikonoční jarmark; desetiboj bystrých hlaviček a desetiboj tělesné zdatnosti dětí; postřehové soutěže; štafetové závody na koloběžkách; orientační běh na téma „dopravní výchova“; okresní turnaj dětí ve vybíjené; atletický čtyřboj; dětský den a jiné činnosti, které vycházejí z celoročního plánu činností v naší školní družině.

                                       G. Teichmanová, vedoucí vychovatelka školní družiny