Informace k přijetí do školní družiny

Podmínkou k přijetí do školní družiny, na adrese Komenského 312, je podání přihlášky (ke stažení níže). Před nástupem do školní družiny (v září!!!) je nutné odevzdat zápisový lístek pí. G. Teichmanové - vedoucí vychovatelce šk. družiny. Zápisový lístek si můžete stáhnout níže, nebo osobně vyzvednout ve ŠD).

Přihlášky jsou přijímány vždy na jeden následující školní rok a to od 10. 5. do 31. 5.

Podání žádosti:

  1. Osobní podání - ve ŠD paní  Teichmanové
  2. Osobní podání – vhozením do schránky školy nebo v kanceláři školy – od 8:00 do 14:00.
  3. Do datové schránky školy 9h7kjbz
  4. Poštou

Otevírací doba školní družiny:
Pondělí až pátek 6:00 - 7:45        11:35 - 16:00

‌Dle počtu žáků se otevírají 2, 3 nebo 4 oddělení. Pokud počet žáků přesáhne kapacitu oddělení (max. 30 žáků), rozhodují o přijetí vypsaná kritéria.

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny jsou aplikována v tomto pořadí:

  1. Včasné odevzdání řádně vyplněné přihlášky (do 31. 5. aktuálního školního roku).
  2. Žáci budou přijímáni v pořadí od přípravné třídy po pátou třídu (včetně).
  3. Sourozenec ve školní družině.
  4. Dojíždějící žáci.
  5. Losováním.

Úplata za zájmové vzdělávání
Pobyt ve školní družině je poskytován za částku 149 Kč na žáka měsíčně.
Úplata je splatná za období:
září – prosinec – 596,- Kč, nejpozději do 30. září
leden – červen – 894,- Kč, nejpozději do 31. ledna

Platební předpis naleznete v aplikaci Bakaláři (internetová verze) www.masarykovazsbakalari.cz

U platby je nutné uvést správný variabilní symbol. V případě neuvedení variabilního symbolu není možné platbu přiřadit k žákovi!!!!!! Budete vyzvání k doložení platby!!!!

Pokud bude v průběhu roku nařízena distanční výuka, úplata se úměrně snižuje.

Úplatu lze prominout: dle § 11 odst. 3 vyhlášky č. 74/2005 Sb., v platném znění, za podmínky, že zákonný zástupce dítěte předloží řediteli školy žádost o prominutí úplaty a potvrzení od příslušného orgánu sociální péče. Ředitel ve správním řízení rozhodne.

V případě nezaplacení do určeného termínu, bude žák ze zájmového vzdělávání ve školní družině vyloučen.

Soubory ke stažení