Školní poradenské pracoviště

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás informovat o možnosti poskytování poradenských služeb naší školou.

Podle zákona č. 561/2004 Sb., odst. (1) písm. f), o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) mají žáci a studenti právo na poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení (kterými jsou pedagogicko - psychologické poradny a speciálně pedagogická centra).

Školní poradenské pracoviště na naší škole, je tým odborných pracovníků, který je zajišťován výchovným poradcem, školním metodikem prevence, školním psychologem a školním speciálním pedagogem, kteří úzce spolupracují s třídními učiteli, asistenty pedagoga, v součinnosti s vedením školy a s celým pedagogickým sborem.

Program školních poradenských služeb zahrnuje preventivní program školy včetně strategie předcházení neprospěchu, šikaně a dalším projevům rizikového chování, zaměřuje se na péči o žáky nadané, problematice kariérového poradenství a procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na školách.

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícímu počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy. Odborné kompetence školního psychologa/školního speciálního pedagoga se týkají jak práce se třídou (prevence, intervence, diagnostika třídního klimatu, skupinové stimulační programy, vytváření programů na podporu osobnosti jednotlivých žáků, působení ve třídách s výskytem sociálně patologických jevů jako je například šikana) tak i práce s jednotlivci, která zahrnuje kariérní poradenství, možnost krizové intervence pro žáky, komplexní diagnostiku orientovanou na zjišťování příčin poruch chování a učení, zjišťování individuálních předpokladů pro uplatňování a rozvíjení schopností a nadání žáků. V neposlední řadě také individuální konzultace a terapie s žáky, s učiteli a rodiči.

Podle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů bude však školní psycholog/školní speciální pedagog před manipulací s osobními údaji žáka a dlouhodobější intervencí s dítětem povinen získat individuální informovaný souhlas od zákonného zástupce dítěte.

Tímto Vás tedy informujeme o kompetencích školního poradenského pracoviště, na které se jako rodiče můžete obrátit kdykoli, pokud si nevíte rady se svým dítětem, pokud máte pocit, že vašemu dítěti něco chybí, nebo potřebujete poradit s výchovou dítěte.