Výchovný poradce

Ing. Renata Veselá
mob. 604 228 023
e-mail: renata.vesela@mzsbroumov.cz

Výchovný poradce diagnostikuje situaci. Navrhuje opatření, setkání zainteresovaných lidí, vede individuální konzultace s dětmi, s rodiči, informuje o kontaktech na další pomoc (adresář sociálních služeb apod.) linku bezpečí a další organizace. Obrací se na sociální odbor, kurátory v případě podezření na problém v rodině, porušování zákona.

Těžištěm práce výchovného poradce je prevence. Orientuje se tedy na:

 • práci s výchovně problémovými dětmi
 • spolupráci s rodinou hlavně v poradenské činnosti
 • spolupráci s institucemi v šíření dalších výchovných a prevenčních postupů v práci s problémovými dětmi
 • spolupráci s pracovníky školy při řešení otázek v postupech výchovné práce s problémovými dětmi
 • na základě znalosti dětí, jejich postojů, specifických zvláštností a možností působit poradensky ve spolupráci s pedagogy, školami a institucemi při výběru v profesním a společenském uplatnění

Do pracovní náplně výchovného poradce patří mimo jiné:

V oblasti metodické a informační činnosti:

 • metodicky usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuje jim obsahovou a metodickou pomoc
 • uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, vzdělávacích, profesně orientačních, sociálních a jiných důvodů
 • informuje rodiče žáků a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství a diagnostických ústavů, o možnostech využití jejich odborných služeb
 • organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků.

V oblasti práce se žáky s výukovými a výchovnými problémy:

 • pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků, dává návrhy na další péči o tyto žáky
 • pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření
 • podává návrhy na vyšetření v pedagogicko psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru pro žáky s vývojovými poruchami čtení a chování i pro žáky se smyslovým, tělesným nebo mentálním postižením
 • ve spolupráci s vedením školy a pedagogickými pracovníky se podílí na výchovných programech zaměřených na nápravu problematických žáků

Ve specifické oblasti:

 • pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče – učitel, učitel – žák, žák – žák)
 • spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci zejména s odborem sociálně právní ochrany dětí, sociálním kurátorem, s Policií ČR a krizovým centrem pro děti a rodinu

V oblasti volby povolání:

 • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání
 • zjišťuje zájem žáků o studium ve středních školách, spolupracuje s třídními učiteli
 • je zodpovědný za správné vyplnění a včasné odeslání přihlášek do středních škol
 • podílí se na tvorbě tematického plánu učiva volba povolání

Učitelé se na výchovného poradce obracejí v případě

 • výskytu agresivního chování ve třídě
 • signálů o potížích žáka (osobnostní, rodinné, vztahové)
 • náhlém i trvalém neúspěchu v učení
 • obtížné komunikaci, konfliktu s rodiči
 • porušování pravidel soužití ve škole žákem
 • krádežích ve třídách