Stanovy spolku

Stanovy spolku
 
Právní postavení spolků vychází zejména z ustanovení následujících právních předpisů:
Listiny základních práv a svobod, některých ustanovení platného občanského zákoníku,
zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zákona o účetnictví v platném
znění a dalších.
 
Ve smyslu výše uvedených právních předpisů vydává
 
Sdružení rodičů a přátel Masarykovy základní školy v Broumově, z. s.
 
zkratka SRPŠ MZŠ (dále jen SRPŠ) tyto stanovy.
 
Jednotlivá ustanovení jsou zde rozpracována na konkrétní podmínky SRPŠ a jsou závazná
pro všechny orgány a členy SRPŠ.
 
Účinné od 9. 9. 2021
 
Stanovy SRPŠ MZŠ v Broumově
 
2
 
Kapitola 1. Základní ustanovení
 
Název: Sdružení rodičů a přátel Masarykovy základní školy v Broumově, z. s.
IČ: 270 50 327
Sídlo: Komenského 312, 550 01 Broumov
Právní forma: Spolek
 
Kapitola 2. SRPŠ
 
SRPŠ je neziskový spolek, který sdružuje fyzické osoby, členem může být i právnická
osoba. SRPŠ je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým jménem a na svůj účet.
SRPŠ má oprávnění vstupovat do smluvních vztahů s fyzickými a právnickými osobami. V rámci
předmětu své hlavní činnosti vytváří podmínky pro prosazování požadavků svých členů. K
tomuto účelu SRPŠ využívá vlastních finančních prostředků.
SRPŠ nemá žádné další vnitřní organizační jednotky. Jejím jménem v právních vztazích
vystupuje, jedná a odpovědnost nese předseda výboru SRPŠ. Organizaci je navenek oprávněn
zastupovat předseda výboru SRPŠ, nebo jím pověřený člen výboru SRPŠ.
SRPŠ ve své činnosti důsledně uplatňuje demokratické principy. Je ekonomicky a
organizačně nezávislá na politických stranách, orgánech státní moci a správy i všech
ekonomických institucích a hospodářských organizacích.
Posláním SRPŠ je zejména:
• Zajištění vyšší propojenosti školy a rodičů ve společném úsilí o vzdělání a výchovu dětí,
snaha o zlepšení spolupráce školy a rodiny,
• Podpora vzdělávacích, kulturních, sportovních i jiných aktivit školy, které přisívají
k dalšímu osobnostnímu rozvoji dětí,
• Zajištění aktivní účasti rodičů v dění školy,
• Péče o integrované žáky školy,
• Podpora mimořádně nadaných žáků,
• Podpora mimoškolních aktivit žáků a rodičů,
• Podpora mimoškolního vzdělávání pedagogických pracovníků,
• Podpora implementace vzdělávacích programů,
• Prevence sociálně-patologických jevů.
Sdružení bude vyvíjet činnost zejména následující formou:
• Zprostředkování výměny informací mezi školou a rodinou,
• Účast rodičů na školních i mimoškolních akcích, pořádaných školou,
• Pořádání diskusních setkání a seminářů pro rodiče dětí,
• Spolupráce se školním parlamentem,
 
Stanovy SRPŠ MZŠ v Broumově
 
3
 
• Poskytování finančních příspěvků na školní i mimoškolní aktivity pro žáky školy a
pedagogy.
Kapitola 3. Struktura a kompetence orgánů SRPŠ
 
3. 1. SRPŠ má tyto orgány:
• Výbor
• Předseda
• Hospodář
• Revizní komise
3. 2. Kompetence jednotlivých orgánů
3. 2. 1. Výbor SRPŠ
Nejvyšším orgánem SRPŠ je Výbor SRPŠ, který řídí činnost spolku a rozhoduje o všech
záležitostech spolku. Výbor tvoří zástupci jednotlivých tříd. Zástupce třídy si rodiče žáků třídy
mohou zvolit vždy na začátku školního roku. Pokud alespoň polovina rodičů vyjádří
nespokojenost s prací zástupce třídy, přestává být tento zástupce členem Výboru SRPŠ a
rodiče mohou si zvolit nového zástupce třídy.
Výbor SRPŠ má zejména tyto kompetence:
• projednává a schvaluje Stanovy SRPŠ,
• projednává a schvaluje zásadní otázky a materiály související s činností SRPŠ (např.
Volební řád, Jednací řád apod.),
• projednává a schvaluje rozpočet SRPŠ a jeho čerpání,
• projednává a schvaluje zásady hospodaření SRPŠ a nakládání s majetkem SRPŠ,
• projednává a schvaluje čerpání finančních prostředků SRPŠ,
• projednává zprávu Revizní komise o provedených kontrolách hospodaření SRPŠ a
zaujímá k ní stanovisko,
• rozhoduje o změnách struktury SRPŠ, ukončení činnosti SRPŠ apod. SRPŠ zaniká
výmazem z veřejného rejstříku vedeného příslušným orgánem veřejné moci. Tomuto
rozhodnutí musí předcházet rozhodnutí výboru SRPŠ, o ukončení činnosti SRPŠ,
vypořádání majetku a následná likvidace, není-li právního nástupce,
• schvaluje mimořádné výdaje, které nejsou součástí rozpočtu,
• schvaluje výdaje,
• schvaluje prodej movitého i nemovitého majetku,
• volí předsedu výboru SRPŠ a revizní komisi SRPŠ,
• jmenuje hospodáře SRPŠ,
• připravuje a předkládá návrh rozpočtu a výsledky hospodaření SRPŠ,
• zabezpečuje registraci SRPŠ,
• zabezpečuje dodržování řádných voleb v SRPŠ,
• jmenuje osoby oprávněné nakládat s účtem SRPŠ,
• zajišťuje včasný a řádný výběr členských příspěvků,
 
Stanovy SRPŠ MZŠ v Broumově
 
4
 
• včas projednává a navrhuje opatření při případných zjištěných nedostatcích v
hospodaření SRPŠ, dle návrhu Revizní komise.
Jednání Výboru SRPŠ svolává předseda SRPŠ, zpravidla jedenkrát za dva měsíce. Výbor
může být svolán i z podnětu Revizní komise. Z jednání výboru se vyhotovuje zápis. O schválení
předložených návrhů rozhoduje výbor většinou přítomných hlasů členů Výboru SRPŠ. Jednání
Výboru SRPŠ může probíhat i distanční formou.
3. 2. 2. Předseda
Předseda je statutárním zástupcem SRPŠ. Zastupuje spolek navenek, zajišťuje a
koordinuje jeho činnost. Předseda výboru SRPŠ se řídí platnými právními předpisy České
republiky, rozhodnutími Výboru SRPŠ a realizuje jeho usnesení. Svolává a řídí jednání Výboru
SRPŠ. Podepisuje za SRPŠ veškeré smlouvy. Může samostatně rozhodnout o výdajích do výše
2.000,- Kč za školní rok. Předseda SRPŠ je oprávněn jménem SRPŠ zmocnit další osobu k
určitému jednání – úkonu (zmocnění). Předsedu volí ze svého středu členové Výboru SRPŠ (tj.
zástupci jednotlivých tříd).
3. 2. 3. Hospodář
Hospodář vede účetní agendu SRPŠ. Ve své činnosti se řídí platnými právními předpisy
České republiky, usnesením Výboru SRPŠ a pokyny předsedy SRPŠ. Hospodáře jmenují členové
výboru SRPŠ (tj. zástupci jednotlivých tříd).
3. 2. 4. Revizní komise
Revizní komise se ve své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, usnesením
Výboru SRPŠ, rozpočtem SRPŠ a zásadami hospodaření SRPŠ. Revizní komise je tříčlenná a ze
svého středu si volí předsedu revizní komise. Ze své činnosti se zodpovídá Výboru SRPŠ. Revizní
komise kontroluje, jak je realizován výkon hospodaření s finančními prostředky a majetkem
SRPŠ. Členové revizní komise jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a zkoumat, zda jsou
řádně vedeny účetní záznamy. Pravidelnou kontrolu hospodaření SRPŠ provádí nejméně
jedenkrát v kalendářním roce. Výsledky kontrol, spolu s návrhem na odstranění případných
nedostatků, předkládá Výboru SRPŠ, který zprávu projedná a přijme ke zjištěným nedostatkům
opatření k jejich odstranění. Členy revizní komise volí členové výboru SRPŠ (tj. zástupci
jednotlivých tříd).
 
Kapitola 4. Hospodaření SRPŠ
 
Zdrojem příjmů SRPŠ jsou členské příspěvky členů, dary třetích osob, udělené granty,
případné úroky z peněžních prostředků uložených na bankovních účtech a jiné mimořádné
výnosy. Finanční prostředky slouží k zabezpečení činnosti SRPŠ a jsou jejím vlastnictvím.
Použití těchto finančních prostředků se řídí zásadami hospodaření SRPŠ a rozpočtem SRPŠ,
který je schvalován výborem SRPŠ.
Roční výši členského příspěvku stanový pro každý školní rok Výbor SRPŠ.
Za hospodaření odpovídá předseda a Výbor SRPŠ. Hospodaření SRPŠ probíhá v souladu
s platnými právními předpisy České republiky.
 
Stanovy SRPŠ MZŠ v Broumově
 
5
 
Kapitola 5. Členství v SRPŠ
 
5. 1. Vznik členství
5. 1. 1. Členství v SRPŠ vzniká:
• zaplacením členského příspěvku.
5. 1. 2. Všeobecná ustanovení k vzniku členství
• Členem SRPŠ se může stát fyzická osoba, která se ztotožňuje se Stanovami SRPŠ. Jsou
to zejména rodiče žáků Masarykovy základní školy v Broumově, ale i další osoby, které
mají vztah k této škole, případně žákům školy.
• Členem SRPŠ se může stát i právnická osoba.
• Členství v SRPŠ je dobrovolné.
5. 2. Zánik členství
5. 2. 1. Členství v SRPŠ zaniká:
• nezaplacením členského příspěvku,
• vystoupením na základě písemného oznámení člena SRPŠ Výboru SRPŠ,
• vyloučením pro neplnění povinností vyplývajících ze Stanov SRPŠ, které musí být členu
písemně doručeno a musí obsahovat důvod vyloučení; tomuto předchází rozhodnutí
Výboru SRPŠ o vyloučení člena,
• zánikem SRPŠ bez nástupnické organizace,
• úmrtím člena.
5. 2. 2. Všeobecná ustanovení k zániku členství
• Při vystoupení nebo vyloučení člena nevzniká nárok na podílové vyrovnání z majetku
SRPŠ.
• Majetek SRPŠ je nedělitelný.
• Při zániku SRPŠ vzniká nárok na případné majetkové vypořádání v plné výši
vypočítaného podílu všem členům, kteří řádně platí členské příspěvky, řádně dodržují
Stanovy SRPŠ a jejichž členství v SRPŠ trvá ke dni rozhodnutí o ukončení činnosti SRPŠ,
bez přerušení nejméně jeden rok.
5. 3. Práva a povinnosti členů SRPŠ
5. 3. 1. Člen SRPŠ má právo:
• podílet se na činnosti SRPŠ, podávat návrhy, podněty, připomínky, stížnosti a vznášet
dotazy na všechny orgány SRPŠ,
• volit a být volen do všech orgánů SRPŠ,
• být včas a úplně informován o činnosti SRPŠ a všech jejich orgánů,
• navrhnout důvodné vyslovení nedůvěry kterémukoliv funkcionáři nebo orgánu SRPŠ a
podat návrh na odvolání,
 
Stanovy SRPŠ MZŠ v Broumově
 
6
 
• klást orgánům SRPŠ otázky a předkládat jim návrhy, obracet se na ně s připomínkami
a stížnostmi a být vyrozuměn, pokud možno do 14 dnů o jejich využití a vyřízení,
• účastnit se jednání orgánů SRPŠ, pokud tento orgán jedná o jeho osobě. K tomuto
jednání musí orgán člena přizvat a nemůže rozhodnout bez jeho účasti, s výjimkou, kdy
člen souhlasil s jednáním v jeho nepřítomnosti, nebo se k jednání bez vážných důvodů
nedostavil.
5. 3. 2. Člen SRPŠ má povinnost:
• podílet se v rámci svých možností na činnosti SRPŠ,
• dodržovat Stanovy SRPŠ a řídit se usneseními Výboru SRPŠ,
• řádně vykonávat volenou funkci (v případě zvolení) nebo svěřené úkoly a nést za ně
odpovědnost,
• platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínu,
• uhradit ztráty, které by svým jednáním SRPŠ způsobil.
5. 4. Čestné členství
Čestným členem SRPŠ se může stát významná osoba, která projeví o členství zájem. O
udělení a odebrání čestného členství rozhoduje Výbor SRPŠ. Čestný člen neplatí povinné
členské příspěvky.
 
Kapitola 6. Volební řád
 
6. 1. Rozsah platnosti
Tento volební řád upravuje způsob volby členů Výboru SRPŠ, Revizní komise a předsedy
výboru.
6. 2. Volební právo
• Právo volit má každý člen SRPŠ.
• Volen může být každý člen SRPŠ.
• Kandidát může být volen i v nepřítomnosti, pokud vyjádří s kandidaturou souhlas.
• Každý z navrhovaných kandidátů má právo vzdát se kandidatury do doby zahájení
voleb, případně před konáním dalšího kola voleb.
6. 3. Postup při volbě orgánů SRPŠ
1) Na začátku školního roku si členové ŠRPŠ ve svých třídách mohou zvolit zástupce třídy
do Výboru SRPŠ.
2) Volbu předsedy výboru a členů revizní komise provedou zvolení členové Výboru SRPŠ
(tj. zástupci jednotlivých tříd) na svém jednání. Předsedu výboru vybírají ze svého
středu.
6. 4. Způsob sestavení kandidátky
1) Z přednesených návrhů se sestaví kandidátní listiny.
 
Stanovy SRPŠ MZŠ v Broumově
 
7
 
2) S navrženou kandidaturou musí navržený kandidát souhlasit.
3) Kandidáti jsou uvedeni v abecedním pořadí podle příjmení navržených kandidátů.
6. 5. Způsob volby
1) Volba je prováděna tajným hlasováním, nebo aklamačním hlasováním. O způsobu
volby rozhodují volitelé.
2) Volba předsedy výboru a členů revizní komise je prováděna na jednání Výboru SRPŠ.
Předsedu si členové výboru volí ze svého středu.
6. 6. Zvolení kandidátů
1) Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří se umístili na prvních místech podle počtu obdržených
hlasů.
2) V případě rovnosti obdržených hlasů na posledním volitelném místě, postupují do
druhého kola kandidáti se shodným počtem hlasů.
3) Za náhradníky jsou zvoleni ti kandidáti, kteří se umístili na dalších místech, podle počtu
obdržených hlasů.
6. 7. Způsob odvolávání a doplnění
1) Člena orgánu může odvolat svým rozhodnutím ten orgán, který jej zvolil. Písemný
řádně odůvodněný návrh na odvolání může podat každý člen SRPŠ Výboru SRPŠ.
2) V případě, kdy dojde ke snížení počtu členů orgánu, provede se na nejbližším jednání
Výboru SRPŠ doplňující volba.
6. 8. Platnost voleb
Volby jsou platné, pokud proběhly v souladu s tímto Volebním řádem a Stanovami
SRPŠ.
 
Kapitola 7. Závěrečná ustanovení
 
Satanovy SRPŠ nabývají platnosti dnem schválení na jednání Výboru SRPŠ dne 9. 9.
2021 a účinnosti dnem 9. 9. 2021, tímto dnem končí platnost předchozího znění Stanov SRPŠ.
V Broumově dne 9. 9. 2021