Testování ve školách COVID-19

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

Žák který testování neabsolvuje, se  bude moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní škole, školní družině nebo školním klubu pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně:

a, povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy,

  •  je tedy povinnost ve vnitřních prostorech a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru, nosit respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95); děti a žáci do 15 let věku a žáci základní školy při vzdělávání nebo poskytování školských služeb v základní škole, školní družině nebo jsou oprávněni používat jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

b, z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty

  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování povinnosti nosit ochranný prostředek, nebo
  • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor (v tomto případě je osoba povinna nosit alespoň zdravotnickou roušku nebo obdobný prostředek), s výjimkou případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek, 

c, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,

d, nesmí zpívat

e, používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li organizačně možné ve škole zajistit pro tyto děti a žáky zvláštní hygienické zařízení,

f, při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu,

g, v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru (netýká se dětí a žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného nošení ochrany dýchacích cest).

Škola prování testování antigenními testy GENRUI a SEJOY (byly zakoupeny v rámci veřejné zakázky ve které byly specifikovány vyšší nároky na kvalitu a spolehlivost testů, než v předchozích případech).

Bližší informace o testování od MŠMT
https://testovani.edu.cz/

Nejčastější dotazy k testování
https://www.edu.cz/covid-19/faq-covid-19/

TESTOVÁNÍ VLASTNÍMI TESTY - PODMÍNKY

Podle dostupných informací platných v tuto chvíli lze testovat žáky vlastními (přinesenými) testy v prostorách školy za asistence zákonného zástupce. Tyto testy musí být schválené, tzn. na seznamu těch, kterým vydalo Ministerstvo zdravotnictví výjimku https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/

Pokud by někdo ze zákonných zástupců chtěl testovat vlastními testy:

  • zákonný zástupce si testuje žáka sám
  • test probíhá v tělocvičně školy v 7:45 hod.
  • vyplněná a podepsaná darovací smlouva (ke stažení níže nebo v papírové formě k dispozici v tělocvičně)
  • doklad o koupi testu

Soubory ke stažení