Testování ve školách COVID-19

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při vzdělávání, ledaže se žáci, kterých se testování týká, podrobí preventivnímu testování ve školách s negativním výsledkem. Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Škola musí provádět testování vlastními testy - ZMĚNA od 26. 4. 2021 musí škola používat Singclean testy, které nahrazují LEPU testy - instruktážní video ve spodní části stránky.

Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona.

Testování dětí, žáků, studentů i zaměstnanců bude probíhat pravidelně 2x týdně – podělí a čtvrtek.

Testování dětí, žáků a studentů se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy (např. první hodinu) vždy první vyučovací den v týdnu. Pokud žák či student nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit žák nebo zaměstnanec školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

V případě testování žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). V případě potřeby obdržíte formulář na souhlas u třídního učitele.

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit2. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR testu) v jedné třídě s žákem, který má pozitivní výsledek testu se neumožňuje osobní přítomnost ve škole nebo školském zařízení po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek danému škole/ školskému zařízení, které dále informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce dítěte nebo žáka, žák nebo student je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam dětí, žáků nebo studentů, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným dítětem, žákem, studentem nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice nařídí dětem, žákům a studentům ze seznamu podle věty první karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.

TESTOVÁNÍ VLASTNÍMI TESTY - PODMÍNKY

Podle dostupných informací platných v tuto chvíli lze testovat žáky vlastními (přinesenými) testy v prostorách školy za asistence zákonného zástupce. Tyto testy musí být schválené, tzn. na seznamu těch, kterým vydalo Ministerstvo zdravotnictví výjimku https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/

Pokud by někdo ze zákonných zástupců chtěl testovat vlastními testy:

  • zákonný zástupce si testuje žáka sám
  • test probíhá v tělocvičně školy v 7:45 hod.
  • vyplněná a podepsaná darovací smlouva (ke stažení níže nebo v papírové formě k dispozici v tělocvičně)
  • doklad o koupi testu

Bližší informace o testování od MŠMT
https://testovani.edu.cz/

Video a letáky k prováděným testům
https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Nejčastější dotazy k testování
https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy

Soubory ke stažení