Zápis č. 2/2022

Zápis č. 2/2021
 
z jednání Výboru Sdružení rodičů a přátel Masarykovy základní školy v Broumově,o.s. dne 4. 11. 2021.
Přítomni: I.Thérová, M. Musilová, M. Fajstlová, J. Durdincová,
M. Sloupenská, T. Habartová, L. Matěková
 
Omluveni:
Hosté: Ing. Renata Veselá, zástupkyně ředitele Masarykovy ZŠ Broumov
 
Mgr. Helena Sekelská, učitelka 1.B
Mgr. Barbora Rojkovičová, učitelka 4.A
Mgr. Vladislava Valešová, učitelka
Monika Lukašáková
 
Program:
 
1. Zahájení
2. Schválení programu schůze (aklamací)
3. Informace o stavu povinné registrace spolku
4. Volba revizní komise
5. Různé – diskuse
6. Schválení usnesení (aklamací)
7. Závěr
1. Zahájení, přivítání hostů:
Poradu zahájila a řídila předsedkyně výboru T. Habartová. Přivítala přítomné členky výboru a
hosty.
2. Schválení programu jednání:
Předsedkyně výboru T. Habartová navrhla program schůze výboru 2/2021.
Výbor schvaluje program schůze 2/2021.
(Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0)
3. Informace o stavu povinné registrace spolku:
Předsedkyně výboru T. Habartová informovala členky výboru o stavu povinné registrace
spolku u Rejstříkového soudu. Spolek si dlouhodobě neplní své zákonné povinnosti a u
Rejstříkového soudu je veden jako neaktivní podle § 125a zákona č. 304/2013 Sb. Je nutné
přepracovat veškerou dokumentaci spolku (Stanovy, Volební řád, účetní závěrky atd.)
v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) a dalšími právními předpisy
v platném znění a zaslat je na Rejstříkový soud.
 
Výbor bere na vědomí informaci o stavu povinné registrace spolku.
(Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0)
4. Volba revizní komise:
Předsedkyně výboru T. Habartová informovala členky výboru o nutnosti ustanovit
kontrolní orgán spolku. Po krátké diskusi byla navržena Revizní komise ve složení: M.
Musilová, M. Lukašáková, J. Durdincová. Každá kandidátka ústně projevila souhlas
s výkonem funkce člena Revizní komise.
Předsedkyně výboru T. Habartová navrhla, aby volba proběhla aklamačně.
Výbor schvaluje volbu Revizní komise aklamací.
(Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0)
Výbor volí Revizní komisi ve složení: M. Musilová, M. Lukašáková, J. Durdincová
(Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0)
 
5. Různé – diskuse:
➢ Bývalá předsedkyně a hospodářka výboru M. Lukašáková informovala výbor o
stavu finančních prostředků k 4. 11. 2021 ve výši 116.000,-Kč.
Výbor bere na vědomí stav finančních prostředků spolku.
(Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0)
➢ Zatím nedošlo k předání dokumentů a zařízení podpisového vzoru, jak bylo
uvedeno v zápisu z 9. 9. 2021 mezi současnou předsedkyní T. Habartovou a
bývalou předsedkyní a hospodářkou M. Lukašákovou. M. Lukašaková posouvá
termín předání a zajištění nového podpisového vzoru u učtu Sdružení rodičů a
přátel Masarykovy základní školy do příští schůzky.
➢ Zatím nedošlo k předání dokladů a účetního zpracování mezi odstupující
hospodářkou paní Monikou Lukašákovou a nově zvolenou hospodářkou paní
Lenkou Matěkovou. M. Lukašáková posouvá termín předání do příští schůzky.
➢ Hosté a některé členky výboru informovali výbor o požadavcích jednotlivých
tříd na zajištění spolufinancování jednotlivých akcí. Výbor po krátké diskusi
navrhl spolufinancování těchto akcí z rozpočtu Sdružení rodičů a přátel
Masarykovy základní školy v Broumově,o.s.:
o Lyžařský výcvik (12.000,-Kč)
o Jízdné pro lektora AJ (5.000,-Kč)
o Minivolejbal (1.000,-Kč)
o Nákup knih pro 1.A a 1.B (4.500,-Kč)
o Dopravní hřiště Náchod (5000,-Kč, 5000Kč,-)
Výbor schvaluje spolufinancování akcí dle předlohy.
(Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0)
 
➢ Výbor diskutoval další možnosti podpory druhého stupně. Do příštího zasedání
zjistí zástupkyně ředitele Ing. Veselá, které programy jsou pro druhý stupeň
prioritní.
➢ Výbor dále konzultoval se zástupkyní ředitele školy Ing. Veselou možnost
prezentace spolku na webových stránkách školy.
 
6. Schválení usnesení:
Předsedkyně Výboru T. Habartová přednesla návrh usnesení výboru 2/2021
Výbor schvaluje usnesení výboru 2/2021.
(Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0)
7. Závěr:
Předsedkyně Výboru T. Habartová poděkovala všem přítomným za aktivní účast a
jednání ukončila.
Příští jednání 13. 1. 2022
V Broumově dne: 4. 11. 2021
Zapsala: Mgr. et Mgr. Tereza Habartová
 
Usnesení č. 2/2021
 
z jednání Výboru Sdružení rodičů a přátel Masarykovy základní
 
školy v Broumově,o.s. dne 4. 11. 2021.
 
1) Výbor schvaluje:
a. program schůze,
b. volbu revizní komise aklamací,
c. spolufinancování akcí dle předlohy,
d. usnesení výboru 2/2021.
2) Výbor bere na vědomí:
a. stav finančních prostředků spolku,
b. informaci o stavu povinné registrace spolku.
3) Výbor volí:
a. revizní komisi ve složení: M. Musilová, M. Lukašáková, J. Durdincová.
 
V Broumově dne: 4. 11. 2021
Zapsala: Mgr. et Mgr. Tereza Habartová