Zápis č. 4/2022

Zápis č. 4/2022
 
z jednání Výboru Sdružení rodičů a přátel Masarykovy základní školy v Broumově, z.s. dne 13. 10. 2022.
Přítomni: T. Habartová, L. Matěková, Sloupenská M., Fajstlová M., Sloupenská K.,
Musilová M., Durdincová J., Thérová I., Schejbal M., Havlová, L.
 
Omluveni: Tremčinská S.
Hosté: Ing. Renata Veselá, zástupkyně ředitele Masarykovy ZŠ Broumov
Program:
 
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení výboru
3. Schválení programu schůze (aklamací)
4. Hospodaření spolku
5. Požadavky učitelů na zajištění spolufinancování jednotlivých akcí
6. Situace spolku
7. Ostatní
8. Různé - diskuze
9. Schválení usnesení (aklamací)
10. Závěr
1. Zahájení, přivítání hostů:
Poradu zahájila a řídila předsedkyně výboru T. Habartová. Přivítala přítomné členky výboru a
hosty.
2. Kontrola usnesení výboru 3/2022:
Hospodářka spolku L. Matěková splnila pro Výbor SRPŠ zajištění nového razítka.
Úkol byl splněn.
Výbor bere na vědomí kontrolu usnesení výboru 3/2022.
(Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0)
3. Schválení programu jednání:
Předsedkyně výboru T. Habartová navrhla program schůze výboru 4/2022.
Výbor schvaluje program schůze 4/2022.
(Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0)
 
4 .Hospodaření spolku
Hospodářka spolku L. Matěková seznámila výbor s hospodařením spolku k 13. 10. 2022.
Výbor bere na vědomí hospodaření spolku.
(Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0)
 
5. Požadavky učitelů na zajištění spolufinancování jednotlivých akcí
Výbor po krátké diskusi navrhl spolufinancování těchto akcí z rozpočtu Sdružení
rodičů a přátel Masarykovy základní školy v Broumově, z.s., dle návrhu zástupkyně
ředitele Masarykovy ZŠ Broumov Ing. Veselé:
 
o Hromadný příspěvek na Maršov 5.000,- Kč pro 8.A a 8.B
o Jízdné pro lektora AJ 4.000,- Kč
o Příspěvek na lyžařský výcvik 12.000,- Kč.
Výbor schvaluje spolufinancování akcí dle předlohy.
(Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0)
6. Situace spolku
Předsedkyně výboru T. Habartová navrhuje výši členského příspěvku pro SRPŠ 200 Kč pro
školní rok 2022/2023.
Výbor schvaluje výši členského příspěvku pro školní rok 2022/2023 na 200,- Kč.
(Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0)
Předsedkyně výboru informuje členy, že prozatím nekontaktovala administrátora
školních stránek, kde SRPŠ bude mít na webových stránkách školy svůj prostor, kde se
budou ukládat zápisy z jednání SRPŠ.
Výbor bere na vědomí informaci o plánovaném vytvoření prostoru pro SRPŠ na webových
stránkách školy.
(Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0)
 
7. Ostatní
➢ Člen výboru vznesl k Ing. Veselé dotaz na lyžařský výcvik. Ing. Veselá
informovala členy výboru o lyžařském výcviku, který bude probíhat na jiné
chatě. Bude se ho účastnit přes 30 dětí.
Výbor bere na vědomí informaci o lyžařském výcviku.
(Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0)
 
➢ Mgr. M. Sloupenská informovala členy výboru o testování zdatnosti dětí, které
se dle školní inspekce uskuteční pro žáky 3. a 7. tříd.
Výbor bere na vědomí informaci o testování zdatnosti dětí.
(Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0)
➢Paní Ing. Veselá rozeslala 14.10. mailem prosbu o příspěvek na vstupenky do divadla v
Hradci Králové. Do divadla jezdí žáci druhého stupně každoročně. Jedna permanentka
na tři představení stojí 360,- Kč. Kupuje se 35 kusů.
Celková částka na celý rok je tedy 12.600,- Kč.
Proběhlo dodatečné hlasování pomocí Microsoft Forms. Hlasování se účastnilo 10 členů
Výboru, jeden člen nehlasoval pomocí aplikace Forms, ale poslal kladnou odpověď na
email.
 
Výbor schvaluje spolufinancování a nákup vstupenek na divadlo za 12.600,- Kč pro žáky 2.
stupně.
(Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0)
➢Paní Veselou zaslána prosba o schválení příspěvku 9000 Kč na dopravu do Planetária
pro 5. A , 5. B.
 
Proběhlo dodatečné hlasování pomocí Microsoft Forms. Hlasování se účastnilo 11 členů
Výboru, kteří poslali kladnou odpověď.
Výbor schvaluje spolufinancování na dopravu do Planetária za 9000,- Kč pro žáky 5. A a 5.B
(Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0)
 
8. Různé – diskuze
Paní Musilová s připomínkou předsedkyně otevřela diskusi z předešlému jednání
výboru 3/2022 z 12. 5. 2022, na kterém paní Matěková přednesla prosbu paní
Sejkorové, ohledně návštěvy dětí za ZŠ Masarykova do klášterních prostor, která by
měla být dopředu ohlašovaná. Paní Musilová zaslala všem členům Výboru na email
své vyjádření, ke kterému se nikdo nevyjádřil.
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.
Diskuse ohledně návštěvy bazénu VEBA.
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.
9. Schválení usnesení:
Předsedkyně Výboru T. Habartová přednesla návrh usnesení výboru 4/2022
 
Výbor schvaluje usnesení výboru 4/2022.
(Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0)
10. Závěr:
Předsedkyně Výboru T. Habartová poděkovala všem přítomným za aktivní účast a
jednání ukončila. Příští jednání 19. 1. 2023.
V Broumově dne: 13. 10. 2022
Zapsala: Mgr. et Mgr. Tereza Habartová
Ověřila: Dipl.-jur. oec. Univ. Martina Musilová
 
Usnesení č. 4/2022
 
z jednání Výboru Sdružení rodičů a přátel Masarykovy základní
 
školy v Broumově, z.s. dne 13. 10. 2022.
 
1) Výbor schvaluje:
a. program schůze 4/2022,
b. spolufinancování akcí dle předlohy,
c. výši členského příspěvku pro školní rok 2022/2023 na 200,- Kč,
d. spolufinancování a nákup vstupenek na divadlo za 12.600,- Kč pro žáky
2. stupně,
e. spolufinancování dopravy do Planetária za 9000 Kč pro žáky 5.A a 5.B.
f. usnesení výboru 4/2022
2) Výbor bere na vědomí:
a. kontrolu usnesení výboru 3/2022,
b. hospodaření spolku,
c. informaci o plánovaném vytvoření prostoru pro SRPŠ na webových
stránkách školy,
d. informaci o lyžařském výcviku,
e. informaci o testování zdatnosti dětí.
 
V Broumově dne: 4. 12. 2022
Zapsala: Mgr. et Mgr. Tereza Habartová