Dodatečný zápis do 1. tříd ve šk. roce 2023-2024

Informace k organizaci a průběhu dodatečného zápisu k základnímu vzdělávání

V souladu s § 46, ods. 1 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) vyhlašuji zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2023/2024. Zápis se uskuteční v budově Komenského 312

  25. dubna 2023 od 14:00 do 16:00 hodin

K zápisu se přihlašují děti narozené v období 1. 9. 2016 až 31. 8. 2017.

K plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2023/24 může být výjimečně přijato i dítě, které dosáhne 6. roku věku v době od 1. 9. do 31. 12. 2023, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC).

K plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2023/24 může být výjimečně přijato i dítě, které dosáhne 6. roku věku v době od 1. 1. do 30. 6. 2024, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte.

V budově Komenského budou otevřeny dvě třídy, do kterých škola přijme 52 žáků.

Kritéria pro přijetí žáků

  1. Přednostně budou přijímány děti, které mají bydliště ve spádovém obvodu školy.
  2. Přednostně budou přijímány děti, které mají sourozence ve vyšších ročnících této školy.
    Rozhodujícím podkritériem k bodu 2 bude ročník, který sourozenec navštěvuje. Přednostně bude přijato dítě, které má sourozence v nižším ročníku.
  3. Pokud zájem o vzdělávání přesáhne předem určenou naplněnost tříd a není možné použít body 1 a 2, bude se o přijetí rozhodovat losováním. 

Průběh zápisu

Co s sebou?

  1. Rodný list dítěte
  2. Občanský průkaz

Průběh zápisu k povinné školní docházce lze rozdělit na dvě části, formální a motivační část. Absolvování motivační části není podmínkou přijetí k povinné školní docházce. Během formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky. Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem (neformální část zápisu) trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

U zápisu bude 2 stanoviště. Stanoviště 1  předchozí registrace na čas. Stanoviště 2 - bez předchozí registrace.

Registrace času na stanoviště 1  (otevřena bude od 12. dubna 2023), pokud jste se již registrovali na první termín, napište za příjmení "2": rezervace

Formální část - podání žádosti:

‌Žádosti o přijetí ke školní docházce i žádosti o dodklad školní docházky budou dostupné u zápisu nebo je můžete k zápisu přinést vyplněné, viz soubory ke stažení. Součástí žádosti o odklad musí být i žádost o přijetí!!!

Žádost o odklad povinné školní docházky

   Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa . Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na úřední desce školy a na webových stránkách školy: www.mzsbroumov.cz
Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.
Předpokládaný termín zveřejnění: 6. 5. 2023.

Registrační číslo bude přiděleno každému dítěti u zápisu

O přijetí každého dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci mohou ale požádat o jeho vydání, popřípadě nahlédnout do spisu dítěte po telefonické domluvě v kanceláři školy.
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Školský obvod Masarykovy základní školy, Broumov, Komenského 312, okres Náchod, 

stanovený obecně závaznou vyhláškou Města Broumov č. 7/2015, tvoří následující ulice a části obce:

Ulice: Československé armády, Komenského, třída Masarykova, K Ráji, Nezvalova, Wolkerova, Slunečná, Konečná, U Horní brány, Mírové náměstí, Klášterní, Kasárenská, Branka, Krátká, Na Hradbách, Šikmá, Strmá, Bratří Čapků, Černá stezka, Mládežnická, Obránců míru, Pionýrská, Růžová, Spojovací, Generála Svobody, Lidická, Kladská, třída Osvobození, třída Soukenická, Dělnické domy, Na Výsluní, Dvořákova, Přadlácká, Nádražní, Tyršova, Odborářská, Solidarity, Dřevařská, Žižkova, Husova, Havlíčkova, Sladovnická, Prokopa Holého, Luční, Jabloňová, Barvířské náměstí, Alšova, Slévárenská, Dukelská, Horská, Slepá, Dělnická kolonie, Cihlářská.

Části obce: Benešov, Rožmitál.

K zápisu na naší škole mohou přijít i děti z jiných školských obvodů.