Informace k zápisu ve šk. roce 2020-2021

Informace k organizaci a průběhu zápisu k základnímu vzdělávání

V souladu s § 46, ods. 1 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) vyhlašuji zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2020/2021. Zápis se uskuteční:

od 1. dubna do 30. dubna 2020

-

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády bude zápis bez osobní přítomnosti dětí

K zápisu se přihlašují děti narozené v období 1. 9. 2013 až 31. 8. 2014.

V budově Komenského budou otevřeny dvě třídy, do kterých škola přijme maximálně 50 žáků.

V budově Cihlářská nebude ve školním roce 2020-2021 otevřena první třída, žáci budou přijati do budovy Komenského 312.

Kritéria pro přijetí žáků

Přednostně budou přijímány děti, které mají bydliště ve spádovém obvodu školy. Dále budou přijati ostatní zájemci až do naplnění stanovené naplněnosti třídy (25 žáků). Pokud zájem o vzdělávání přesáhne předem určenou naplněnost tříd, bude se o přijetí rozhodovat losováním. 

Průběh zápisu

Upřednostňujeme, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Podání žádosti:

  1. Doporučení školy - online registrace od 1.4.2020 na adrese - 
    https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsbroumov/KWE015_PrihlaskaZS.aspx
  2. Do datové schránky školy 9h7kjbz
  3. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) podatelnamzsbroumov@seznam.cz
  4. Poštou
  5. Osobní podání – vhozením do schránky školy nebo v kanceláři školy – nutné předchozí objednání.

Žádost o odklad povinné školní docházky

   Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Soubory ke stažení