Zápis č. 1/2022

Zápis č. 1/2022
 
z jednání Výboru Sdružení rodičů a přátel Masarykovy základní školy v Broumově,o.s. dne 13. 1. 2022.
 
Přítomni: M. Musilová, T. Habartová, L. Matěková
Omluveni: I.Thérová, M. Fajstlová, J. Durdincová, K. Sloupenská,
Hosté: Ing. Renata Veselá, zástupkyně ředitele Masarykovy ZŠ Broumov
Teichmanová Gabriela – vedoucí vychovatelka školní družiny
 
Program:
 
1. Zahájení
2. Schválení programu schůze (aklamací)
3. Hospodaření spolku
4. Požadavky učitelů na zajištění spolufinancování jednotlivých akcí
5. Situace spolku – projednávání Stanov spolku
6. Ostatní – žádost o poskytnutí školního emailu pro SRPŠ
7. Různé – diskuse
8. Schválení usnesení
9. Závěr
1. Zahájení, přivítání hostů:
Poradu zahájila a řídila předsedkyně výboru T. Habartová. Přivítala přítomné členky výboru a
hosty.
2. Schválení programu jednání:
Předsedkyně výboru T. Habartová navrhla program schůze výboru 1/2022.
Výbor schvaluje program schůze 1/2022.
(Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0)
3 .Hospodaření spolku
Zatím nedošlo k předání dokladů a účetního zpracování mezi odstupující hospodářkou paní
Monikou Lukašákovou a nově zvolenou hospodářkou paní Lenkou Matěkovou. M.
Lukašáková posouvá termín předání do příští schůzky.
Došlo k přepsání nového podpisového vzoru v bance mezi odstupující hospodářkou a
předsedkyní M. Lukašákovou a novou hospodářkou L. Matěkovou a předsedkyní T.
Habartovou.
 
1/3
 
Výbor bere na vědomí hospodaření spolku.
(Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0)
4. Požadavky učitelů na zajištění spolufinancování jednotlivých akcí
Hosté a některé členky výboru informovali výbor o požadavcích jednotlivých tříd na
zajištění spolufinancování jednotlivých akcí. Výbor po krátké diskusi navrhl
spolufinancování těchto akcí z rozpočtu Sdružení rodičů a přátel Masarykovy základní
školy v Broumově, o.s.:
 
o Nákup materiálů pro školní družinu (2.000,- Kč)
o Příspěvek na dopravu nebo ubytování v Horním Maršově (5.000,- Kč
pro 4.A, 4.B, 5.A, 5.B)
 
Výbor schvaluje spolufinancování akcí dle předlohy.
(Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0)
 
5. Situace spolku – projednání nových stanov
Předsedkyně výboru T. Habartová informovala členky výboru o změně Stanov, Volebního
řádu, který byl přepracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) a
dalšími právními předpisy v platném znění a po odsouhlasení bude zaslán na Rejstříkový
soud.
Změna Stanov a Volebního řádu byla dopředu odeslána všem členům Výboru na emaily.
Výbor schvaluje nové Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel Masarykovy Základní školy
v Broumově, o.s.
Výbor schvaluje nové Stanovy spolku.
(Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0)
 
5. Ostatní
 
➢ Výbor diskutoval další možnosti podpory druhého stupně. Do příštího zasedání
zjistí zástupkyně ředitele Ing. Veselá, které programy jsou pro druhý stupeň
prioritní.
➢ Výbor dále konzultoval se zástupkyní ředitele školy Ing. Veselou možnost
poskytnutí školního emailu pro SRPŠ
 
Body projednány bez přijatého usnesení.
2/3
 
6. Diskuse
Do diskuse nebyl žádný příspěvek.
 
7. Schválení usnesení:
Předsedkyně Výboru T. Habartová přednesla návrh usnesení výboru 1/2022
Výbor schvaluje usnesení výboru 1/2022.
(Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0)
 
8. Závěr:
Předsedkyně Výboru T. Habartová poděkovala všem přítomným za aktivní účast a
jednání ukončila.
Příští jednání 5. 4. 2022
V Broumově dne: 13. 1. 2022
Zapsala: Mgr. et Mgr. Tereza Habartová
 
Usnesení č. 1/2022
 
z jednání Výboru Sdružení rodičů a přátel Masarykovy základní
 
školy v Broumově, o.s. dne 13. 1. 2022.
 
1) Výbor schvaluje:
a. program schůze 1/2022,
b. spolufinancování akcí dle předlohy,
c. nové Stanovy spolku,
d. usnesení výboru 1/2022.
2) Výbor bere na vědomí:
a. Hospodaření spolku,
b. informaci o změně Stanov a Volebního řádů Sdružení rodičů a přátel
Masarykovy základní školy, o.s.
 
V Broumově dne: 13. 1. 2022
Zapsala: Mgr. et Mgr. Tereza Habartová