Zápis č. 1/2023

Zápis č. 1/2023
 
z jednání Výboru Sdružení rodičů a přátel Masarykovy základní školy v Broumově, z.s. dne 19. 1. 2023.
Přítomni: T. Habartová, L. Matěková, Fajstlová M., Sloupenská K., Tremčinská S.,
 
Thérová I.,
 
Omluveni: Havlová L., Panchartková M., Durdincová J., Schejbal M., Sloupenská M.
Hosté: Ing. Renata Veselá, zástupkyně ředitele Masarykovy ZŠ Broumov
Program:
 
1. Zahájení
2. Schválení programu schůze (aklamací)
3. Hospodaření spolku
4. Požadavky učitelů na zajištění spolufinancování jednotlivých akcí
5. Situace spolku
6. Ostatní
7. Různé - diskuze
8. Schválení usnesení (aklamací)
9. Závěr
1. Zahájení, přivítání hostů:
Poradu zahájila a řídila předsedkyně výboru T. Habartová. Přivítala přítomné členky výboru a
hosty.
2. Schválení programu jednání:
Předsedkyně výboru T. Habartová navrhla program schůze výboru 1/2023.
Výbor schvaluje program schůze 1/2023.
(Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0)
 
3 .Hospodaření spolku
Hospodářka spolku L. Matěková seznámila výbor s hospodařením spolku k 19. 1. 2023.
Předsedkyně výboru T. Habartová informovala výbor o práci na účetních denících, potřebě
vytvořit roční uzávěrky až 2 roky zpětně, potřebě vytvoření zásad hospodaření.
Výbor bere na vědomí hospodaření spolku.
(Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0)
 
5. Požadavky učitelů na zajištění spolufinancování jednotlivých akcí
Výbor po krátké diskusi navrhl spolufinancování těchto akcí z rozpočtu Sdružení
rodičů a přátel Masarykovy základní školy v Broumově, z.s., dle návrhu předsedkyně
výboru Terezy Habartové:
 
o Příspěvek na školní družinu 2000 Kč.
Výbor schvaluje spolufinancování akcí dle předlohy.
(Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0)
 
6. Situace spolku
Předsedkyně výboru T. Habartová informovala Výbor o tom, že se pracuje na účetnictví
spolku, uzávěrkách, které se budou muset poslat k soudu.
Výbor bere na vědomi situaci spolku
(Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0)
Předsedkyně výboru informuje členy. Došlo ke kontaktování administrátora školních
stránek, kde SRPŠ bude mít na webových stránkách školy svůj prostor, kde se budou
ukládat zápisy z jednání SRPŠ.
Členové se vyjadřují k webovým stránkám školy, které by měly obsahovat mail, na
který rodiče mohou posílat své dotazy a seznam členů výboru.
Výbor bere na vědomí informaci o kontaktování administrátora stránek a doplnění
webových stránek o mail a informace o členech Výboru SRPŠ.
(Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0)
Výbor zadal předsedkyni úkol – založení mailu SRPŠ pro kontakt s rodiči.
Výbor ukládá předsedkyni SRPŠ založení mailu SRPŠ.
(hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0)
7. Ostatní
 
Paní Fajstlová, členka výboru, předkládá návrh na rozvoj komunikace školy se světem,
pomocí posílání pohledů, které by žáci posílali a zpětně by se jim dostávaly dopisy
z různých zemí. Předkládá ukázku její korespondence.
Výbor bere na vědomí informaci o výměně komunikace žáku s ostatními z různých zemí
pomocí korespondence.
(Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0)
 
8. Různé – diskuze
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.
 
9. Schválení usnesení:
Předsedkyně výboru T. Habartová přednesla návrh usnesení výboru 1/2023
Výbor schvaluje usnesení výboru 1/2023
(Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0)
10. Závěr:
Předsedkyně výboru T. Habartová poděkovala všem přítomným za aktivní účast a
jednání ukončila. Příští jednání 23. 3. 2023.
V Broumově dne: 19. 1. 2023
Zapsala: Mgr. et Mgr. Tereza Habartová
Ověřila: Michaela Fajstlová
 
Usnesení č. 1/2023
 
z jednání Výboru Sdružení rodičů a přátel Masarykovy základní
 
školy v Broumově, z.s. dne 19. 3. 2023.
 
1) Výbor schvaluje:
a. program schůze 1/2023,
b. spolufinancování akcí dle předlohy,
c. usnesení výboru 1/2023.
2) Výbor bere na vědomí:
a. hospodaření spolku,
b. situaci spolku,
c. informaci o kontaktování administrátora stránek a doplnění webových
stránek o mail a informace o členech Výboru SRPŠ,
d. informaci o výměně komunikace žáku s ostatními z různých zemí
pomocí korespondence.
 
3) Výbor ukládá:
a. předsedkyni SRPŠ založení mailu SRPŠ.
 
V Broumově dne: 19. 1. 2023
Zapsala: Mgr. et Mgr. Tereza Habartová