Zápis č. 2/2023

Zápis č. 2/2023 z jednání Výboru Sdružení rodičů a přátel Masarykovy základní
 
školy v Broumově, z.s. dne 23. 3. 2023.
Přítomni: T. Habartová, L. Matěková, Květoňová S., Sloupenská K., Durdincová J.,
 
Thérová I., Havlová L., Schejbalová.
 
Omluveni:
Hosté: Ing. Renata Veselá, zástupkyně ředitele Masarykovy ZŠ Broumov
Program:
 
1. Zahájení
2. Schválení programu schůze (aklamací)
3. Hospodaření spolku
4. Požadavky učitelů na zajištění spolufinancování jednotlivých akcí
5. Situace spolku
6. Ostatní
7. Různé - diskuze
8. Schválení usnesení (aklamací)
9. Závěr
1. Zahájení, přivítání hostů:
Poradu zahájila a řídila předsedkyně výboru T. Habartová. Přivítala přítomné členky výboru a
hosty.
2. Schválení programu jednání:
Předsedkyně výboru T. Habartová navrhla program schůze výboru 2/2023.
Výbor schvaluje program schůze 1/2023.
(Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0)
 
3 .Hospodaření spolku
Hospodářka spolku L. Matěková seznámila výbor s hospodařením spolku k 23. 3. 2023.
Výbor bere na vědomí hospodaření spolku.
(Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0)
4. Požadavky učitelů na zajištění spolufinancování jednotlivých akcí
 
Výbor po krátké diskusi navrhl spolufinancování těchto akcí z rozpočtu Sdružení
rodičů a přátel Masarykovy základní školy v Broumově, z.s., dle návrhu zástupkyně
ředitele Masarykovy ZŠ Broumov Ing. Veselé:
 
o Příspěvek na dopravu na školní akci paní učitelky Vašákové 4000 Kč
o Příspěvek na dopravu na školní výlet do Prahy pro 4.A a 4.B 4000 Kč
 
Výbor schvaluje spolufinancování akcí dle předlohy.
(Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0)
 
5. Situace spolku
 
Výbor zadal z minulého jednání předsedkyni úkol – založení mailu SRPŠ pro kontakt s rodiči.
Úkol byl splněn – nový mail srpsbroumov@seznam.cz
Výbor bere na vědomí vytvoření nového mailu pro potřeby SRPŠ
(hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0)
Výbor navrhuje zvýšení příspěvku SRPŠ z 200Kč na 300Kč.
Výbor schvaluje zvýšení příspěvku na 300 Kč.
(Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0)
 
6. Ostatní
 
Ing. Veselá informuje o činnostech, které proběhnout během měsíce března a dubna
na škole – den otevřených dveří, divadlo v HK, zápisy do 1.tříd, dubnové konzultace –
třídní schůzky.
Výbor bere na vědomí informaci o školních činnostech
(Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0)
7. Různé – diskuze
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.
 
8. Schválení usnesení:
Předsedkyně Výboru T. Habartová přednesla návrh usnesení výboru 2/2023
 
Výbor schvaluje usnesení výboru 2/2023
(Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0)
9. Závěr:
Předsedkyně výboru T. Habartová poděkovala všem přítomným za aktivní účast a
jednání ukončila. Příští jednání 25. 5. 2023.
V Broumově dne: 23. 3. 2023
Zapsala: Mgr. et Mgr. Tereza Habartová
 
Usnesení č. 2/2023
 
z jednání Výboru Sdružení rodičů a přátel Masarykovy základní
 
školy v Broumově, z.s. dne 23. 3. 2023.
 
1) Výbor schvaluje:
a. program schůze 1/2023,
b. spolufinancování akcí dle předlohy,
c. zvýšení příspěvku SRPŠ na 300Kč
d. usnesení výboru 1/2023.
2) Výbor bere na vědomí:
a. hospodaření spolku,
b. situaci spolku,
c. vytvoření nového mailu
d. informaci o školních činnostech v měsíci březnu a dubnu.
 
V Broumově dne: 23. 3. 2023
Zapsala: Mgr. et Mgr. Tereza Habartová