Zápis č. 3/2022

Zápis č. 3/2022
 
z jednání Výboru Sdružení rodičů a přátel Masarykovy základní školy v Broumově, z.s. dne 12. 5. 2022.
 
Přítomni: M. Musilová, T. Habartová, L. Matěková, Panchartková M., Sloupenská M.,
 
Fajstlová M., Sloupenská K., Musilová M., Thérová I.,
 
Omluveni: Tremčinská S.
Hosté: Ing. Renata Veselá, zástupkyně ředitele Masarykovy ZŠ Broumov
Program:
 
1. Zahájení
2. Schválení programu schůze (aklamací)
3. Hospodaření spolku
4. Požadavky učitelů na zajištění spolufinancování jednotlivých akcí
5. Situace spolku
6. Ostatní
7. Různé - diskuze
8. Schválení usnesení (aklamací)
9. Závěr
1. Zahájení, přivítání hostů:
Poradu zahájila a řídila předsedkyně výboru T. Habartová. Přivítala přítomné členky výboru a
hosty.
2. Schválení programu jednání:
Předsedkyně výboru T. Habartová navrhla program schůze výboru 3/2021.
Výbor schvaluje program schůze 3/2022.
(Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0)
3 .Hospodaření spolku
Hospodářka spolku L. Matěková seznámila výbor s hospodařením spolku.
Výbor bere na vědomí hospodaření spolku.
(Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0)
Hospodářka spolku L. Matěková informovala Výbor SRPŠ o nutnosti změny razítka.
Výbor schvaluje pořízení nového razítka.
Výbor ukládá hospodářce zajištění nového razítka.
(Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0)
 
4. Požadavky učitelů na zajištění spolufinancování jednotlivých akcí
Výbor po krátké diskusi navrhl spolufinancování těchto akcí z rozpočtu Sdružení
rodičů a přátel Masarykovy základní školy v Broumově, z.s., dle návrhu zástupkyně
ředitele Masarykovy ZŠ Broumov Ing. Veselé:
 
o Příspěvek pro druhý stupeň v rozsahu 100,-Kč na žáka – o přidělení
odměn si rozhodne třídní učitel.
 
Výbor schvaluje příspěvek pro druhý stupeň v rozsahu 100,-Kč na žáka.
(Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0)
5. Situace spolku
Předsedkyně výboru T. Habartová informovala členky výboru o dopisu z Krajského soudu
v HK, o návrhu na zápis změny do spolkového rejstříku, kde se zapisuje kontrolní orgán
(revizní komise) ve složení Martina Musilová, Jana Durdincová, Monika Lukašáková.
Výbor bere na vědomí zapsání jmen revizní komise u rejstříkového soudu.
(Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0)
Předsedkyně výboru T. Habartová informovala členky výboru o změně právního statusu
spolku v souladu NOZ – z občanského spolku na zapsaný spolek.
Výbor schvaluje změnu statusu.
(Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0)
Předsedkyně výboru T. Habartová informovala výbor o úmyslu založení datové schránky pro
zapsaný spolek.
Výbor bere na vědomí informaci o plánovaném založení datové schránky.
(Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0)
5. Ostatní
 
➢ Předsedkyně výboru T. Habartová vznesla dotaz ohledně schválení či
neschválení automatické volby u objednávky jídel. Zástupkyně ředitele
Masarykovy ZŠ Broumov Ing. Veselá informovala výbor o neschválení
automatické volby u jídel.
Výbor bere na vědomí informaci o neschválení automatické volby u jídel.
(Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0)
 
6. Různé – diskuze
Hospodářka spolku L. Matěková přednesla prosbu ohledně návštěvy klášterní zahrady
žáky navštěvující družinu a dbání na bezpečnost u postavených skulptur.
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.
Diskuse ohledně dopravy u školy – přecházení dětí, parkování aut.
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.
7. Schválení usnesení:
Předsedkyně Výboru T. Habartová přednesla návrh usnesení výboru 3/2021
Výbor schvaluje usnesení výboru 3/2021.
(Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0)
8. Závěr:
Předsedkyně Výboru T. Habartová poděkovala všem přítomným za aktivní účast a
jednání ukončila.
Příští jednání 13. 10. 2022
V Broumově dne: 12. 10. 2022
Zapsala: Mgr. et Mgr. Tereza Habartová
 
Usnesení č. 3/2022
 
z jednání Výboru Sdružení rodičů a přátel Masarykovy základní
 
školy v Broumově, z.s. dne 12. 5. 2022
 
1) Výbor schvaluje:
a. program schůze,
b. pořízení nového razítka
c. příspěvek pro druhý stupeň v rozsahu 100 Kč. na žáka
d. změnu statusu
e. usnesení výboru 3/2022
2) Výbor bere na vědomí:
a. Hospodaření spolku
b. zapsání jmen revizní komise u rejstříkového soudu
c. informaci o plánovaném založení schránky
3) Výbor ukládá
a. Hospodářce zajištění nového razítka
 
V Broumově dne: 12. 10. 2022
Zapsala: Mgr. et Mgr. Tereza Habartová